Sunday, November 30, 2008

Posession of Cattle flesh, two arrested

 • A case under prevention of cow slaughter act has registered in Siddapura PS. On receving the information of selling cattle flesh against law, The PSI Vijayakumar arrested the accused persons Ashraf and K A Azeez who were having 50 Kgs of Cattle flesh in their posession and carrying them in a Jeep bearing No.KA-09-N-1783 with the intent to selling them. The PSI arrested the accused persons and seized the said Jeep.
Dowry Harassment Cases
 • A case of hurt and harassment for dowry has registered in Napoklu PS. One K A Fathima of Cheriyaparambu got married with one Abdul Khadar of Kottamudi Palur on 07/07/2007. As her husband Abdul Khadar sustained loss in his business, he and his family started to force the complainant Fathima to bring Rs.20000/- and 25 Savaran of Gold as dowry from her father's house. In this regard she was being harassed by her husband and his family physically and mentally. On 09/11/2008 her husband assaulted on her by the provocation of his Father K A Ali and mother Ameena. Fathima filed a complaint in court in this regard and the same has been registered in the Police Station as per the directions of honb'le court.

Security cases for good behaviour:

 • A case of security for good behaviour has booked in Madikeri Rural PS. At Makkandur village, the accused persons M Ponnappa, Prakash, Harish, Savithri and Kamalakshi were obstrcting the way of Shekar and Parvathi of same village in connection to Road dispute. In this regard a security case has booked against them.
 • A case of security for good behaviour has booked in Madikeri Rural PS. At Makkandur village, the accused persons M Shekar, Parvathi and Jayanthi were often quarelling with their neighbours Ponnappa of same village in connection to Road dispute. In this regard a security case has booked against them.

Criminal tresspass and life threat Cases

 • A case of criminal tresspass and life threat has registered in Virajpet Rural PS. On 28/11/2008 at Kandangala village when the complainant V K Kusuma was at her home, the accused persons V K Raghu and V K Ramakrishna and Premalatha were came in a Jeep and wrongfully entered into the house with sickle and threatened her that they will kill her with the sickle owing to old enmity.

Saturday, November 29, 2008

Jeep Stolen in Madikeri Town

 • A case of jeep theft has registered in Madikeri Town PS. Yesterday morning the complainant M P Vijaya of Kaggodlu village went to District hospital, Madikeri in his jeep bearing No. KA-12-M-5934 to see his relatives who admitted there. He parked the jeep beside the shed and went inside. When he returned back, he found his jeep was stolen by unknown culprits.

Friday, November 28, 2008

Security Cases for good behaviour registered

 • A security case for good behaviour has registered in Madikeri Rural PS today. At Hoskeri village near Siddapura, M V Harish and Y E Vima were often quarelling with each other regarding the property share. By this the peace of village is often being disturbed. In this regard a case for good behavour was registered against them.
 • A security case for good behaviour has registered in Madikeri Rural PS today. At Hoskeri village near Siddapura, one M S Vasaiah had dispute with his son M V Harish and daughter in law Y E Vima regarding the property share and were often quarelling each other . By this the peace of village is often being disturbed. In this regard a case for good behavour was registered against them.

Cow Stolen at Masagodu village

 • A case of cattle theft has registered in Somawarpet PS. The complainant H B Dharmapala of Masagodu village was driven his cow for grazing in the field and in the evening he found some unknown cuprits stolen the cow. He suspects that the accused Ananda of Hanagallu village might have committed the theft.

Excise raid one arrested

 • A case of illegal selling of liquor has registered in Sunticoppa PS. On receiving the information of selling iquor without license, the PSI Thimmegowda conducted a raid on the line house of the accused Thangarajan at Nallur village. During the raid the police found the accused selling liquor with out any license and seized 31 quarter bottles of liquor. The police arrested the accused Thangarajan.

Wednesday, November 26, 2008

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
ªÀåQÛAiÉÆêÀðgÀ£ÀÄß zÁj vÀqÉzÀÄ ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 25-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ JA.r, vÁåUÀgÁeï, vÉÆgɩâ ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ JA§ªÀgÀÄ ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtzÀ «ZÁgÀªÁV DgÉÆæ zsÀ£ÀAdAiÀÄ JA§ªÀgÀÄ KPÁJQ §AzÀÄ zÁj vÀqÉzÀÄ vÁåUÀgÁeïgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè£ÀqɹzÀÄÝ C®èzÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

(1) ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 171/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ:

ªÀåQÛAiÉƧâgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ LUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ gÀ« JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì §A¢gÀĪÀÅ¢®è. F §UÉÎ ¸ÀzÀj gÀ«AiÀĪÀgÀ ¥Àwß dAiÀÄAwgÀªÀgÀÄ ¥ÀÄPÁgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À:

(1) ²æêÀÄAUÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. ªÉÆ.¸ÀA. «¢ü ªÉÆ.¸ÀA. 115/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.UÉ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¸ÀÄUÀAzsÀgÀªÀgÀÄ ©gÀÄ£Át UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÉÎ PÀ¼ÀPÀÆgÀÄ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ¥ÀAZÉ zsÀj¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÀzÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ C«vÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «±Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ §A¢ü¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

(2) ²æêÀÄAUÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. ªÉÆ.¸ÀA. «¢ü ªÉÆ.¸ÀA. 116/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.UÉ ºÉZï.F.zÉêÀgÁdÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqïPÁ£Éì÷Öç¯ï ²æêÀÄAUÀ® ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹ 310,440gÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ, ¹j¯ï gÀªÀjUÀÆ ©gÀÄ£Át UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå £ÉëĹzÀ ªÉÄÃgÉ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¨ÁqÀUÀgÀPÉÃj §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â D¸Á«Ä ¤AwzÀÄÝ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ C«vÀÄPÉÆAqÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀħA¢gÀĪÀ PÁgÀt DvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀĪÀÅzÁVzÉ.

Sunday, November 23, 2008

ºÉÆqÉzÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
(1) PÀÄlÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 59/08 PÀ®A 324,506(2) L¦¹.

¢ 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ ªÀÄÄAqÀĪÀiÁqÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥Ëw C¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ²æà ªÀÄÄAqÀĪÀiÁqÀ ¥ÀæPÁ±ï vÀAzÉ ¥Ëw GvÀÛ¥Àà ¥ÁæAiÀÄ 29 ªÀµÀð ªÁ¸À vÉÊ® , PÀÄlÖ UÁæªÀÄEªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ
ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä£É®è PÀrAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¤ªÀÄä£É®è PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹zÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ §® PÉÊ CAUÉÊUÉ PÀwÛ vÁV UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¥ÀÄPÁgÀÄ.

(2) PÀÄlÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 60/08 PÀ®A 324,506(2),447,427 gÉ/« 34 L.¦.¹
¢ 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁR ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄA§AiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄÄAqÀÄ ªÀiÁqÀ ®°vÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÁæAiÀÄ 40 ªÀµÀð ªÁ¸À vÉÊ® , PÀÄlÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ, PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÀgÀÄA§AiÀÄå zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ, ¥ÀæPÁ±À PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÁVAiÀÄÄ, ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ ¦gÁåAiÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÀgÀÄA§AiÀÄå ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄPÁgÀÄ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

(1) PÀıÁ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA.185/2008, PÀ®A. 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 19-11-08 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æÃ.eÉ.PÉ.gÁdÄ vÀAzÉ:PÀļÀî ¥ÁæAiÀÄ 30 ªÀµÀð,ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ±ÀÄApPÉÆ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-11-08 gÀAzÀÄ ¤AUÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ¨sÁ¥ÀÄÛ mÁæPÀÖgï£À°è ¸ËzÉ E½¸À®Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀıÁ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ËzÉ E½¹ ªÁ¥Á¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ UÀÄqÉغÉƸÀÆgÀÄ §½ DgÉÆæ ZÁ®PÀ zsÀªÀÄð£ÀÄ ¥À°àAUï PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ vÀgÁvÀÄjAiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ,JqÀUÀtÂÚ£À ¨sÁUÀ,ªÀÄAr,ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aPÀvÉì §UÉÎ PÀıÁ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì §UÉÎ ªÀÄrPÉÃj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ.DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁV ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

(1) ªÀÄrPÉj £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 127/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:

¢£ÁAPÀ: 22-11-08gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æà J.©.wÃxÀð PÀĪÀiÁgï PÁ.¸ÀA.26, ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ªÀÄrPÉÃj ºÁUÀÆ PÁ.¸ÀA.394gÀ ²æà J£ï.n.vÀªÀÄäAiÀÄågÀªÀgÉÆA¢UÉ C¥ÀgÁzsÀ PÀvÀðªÀåzÀ §UÉÎ £ÉëĹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ 8-45 J.JAUÉ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀzÀ SÁ¸ÀV §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtPÁÌV EA¢gÁ ªÀÈvÀÛ, PÁ¯ÉÃdÄ gÀ¸ÉÛUÁV ¸ÀAZÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-45 J.JAUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtPÉÌ vÀ®Ä¥ÀĪÁUÉÎ M§â C¸Á«ÄAiÀÄÄ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ÀÄì ºÀvÀÄÛªÀªÀgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÆ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃV ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ C¸Á«ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢üUÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ü.

J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

(1) ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 170/2008 PÀ®A 3(I)(X) SC & ST Act 1989. gÉ.« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 20-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¸ÀªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä ¸ÀÄgÉñï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©.JA.¸ÀÄgÉñï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw £À½¤ UÀuÉñÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁ¬ÄÛ, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄ»¼É §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀªÀÄä PÁgÀÄ ºÀvÀÄÛªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ “¤£Àß ºÉƯÉAiÀÄ §Ä¢Ý vÉÆÃj¹ ©mÉÖAiÀÄ®è”JAzÀÄ PÀlĪÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¥ÀÄPÁjUÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ü.

Friday, November 21, 2008

Hurt Cases:
A case of wrongful restraint and life threat has been registered in Somwarpet PS on 20-11-2008. On 15-11-2008 at Bettadalli village when the complainant B.R.Chandrakala @ Honnamma was going in a Jeep for coolie work, accused namely Venkatesh obstructed the way and abused her in filthy language and also in the evening he criminally entered into the front yard of her house and threatened her life owing to trivial issue.

A case of wrongful confinement and assault has been registered in Virajpet Rural PS on 20-11-2008. On 19-11-2008 a 6-00 pm at Hosakote village accused Chandran and Sunu wrongfully gained entry into the house of one Sajeevan and dragged him to their house and assaulted on him by hand and legs confining Sajeevan in a room owing to financial issue.
Thursday, November 20, 2008

Road Accident - One dead

Road Accident Cases:

 • A fatal road accident case in which one died has registered in Sunticoppa PS. Today morning one Sheshappa of Uluguli village was returning from Bhuthanakad in his Maruthi van, on the way near Vijaya estate he found the accused 407 van driver Manjunath of Van bearing No.KA-12-7734 drove the same in rash and negligent manner and dashed against one motor cycle. The motor cycle rider and pilion rider were sustained serious injuries. Sheshappa shifted them to hospital in a private vehilce. On the way injured one Thomas breathed his last.

Crime Against SC/ST:

 • A case of crime against SC / ST has registered in Kutta PS. Yesterday morning the accused Porangada Bopanna took out the complainant Panieravara Bhoja for coolie work in his estate. While working, the accused asked him to come for work next day but Bhoja denied for some reasons. The accused abused him and his caste in filthy language and assaulted on him by hand

Theft Cases:

 • A case of theft has registered in Somawarpet PS. At Doddabbur village one H S Vinod Kumar of Nagarur village kept his coffee for dry in drying yard on 13/11/2008. Next day his supervisor while visiting the drying yard observed some unknown culprits were committed theft of 2 bags of coffee from the drying yard.

Tuesday, November 18, 2008

Attempt to Murder Cases:

 • A case of riot and attaempt to murder has registered in Kushalnagar PS today. Yesterday night when the complainant H R Srinivas of Hebbale was at his home, his brother Shekar called his brother and said that some unknown persons were carting their ginger which was loaded in a lorry bearing No.KL-13-R-5153 towards Kushalnagar Police Station and he asked him to come with him to enquire in this regard. Hearing this information, the complainant Srinivas went with one Lokeshwar in his bike. On the way to Kushalnagar, they found the lorry moving towards Kushalnagar near Hale Kudige and one Maruthi van behind the lorry. Srinivas passed the lorry and asked the lorry driver to stop. Suddenly the accused persons Pawan, Raju and other four were alighted from the lorry and assaulted on Srinivas, Lokesh and Shekar by iron rod, Sickle with the intent to kill them. But they slipped out from the place.

Accident Cases:

 • A case of non fatal road accident has reported in Madikeri Rural PS today. On 15/11/2008 when the complainant K B Girish of Perlampadi, Puttur was going towards Peraje in a motor bike bearing No.KA-21-H-9853 with his friend, the accused jeep driver of jeep bearing No.KA-21-M-430 drove the same in rash and negligent manner and dashed against the bike near Nidyamale turn. As the result the complainant and his friend sustained injuries.

Unnatural death Cases:

 • A case of un natural death has reported in Somawarpet PS. On 17/11/2008 morning one Raju of Yedavare village committed suicide by hanging at his home as he disgusted in life.

Sunday, November 16, 2008

Accident Cases:

 • A case of non fatal road accident has registered in Traffic PS. Yesterday evening at private bus stand of Madikeri town, when the complainant H K Harsih, driver of Vijayalaxmi bus was stopped his bus for dropping the passengers, the accused Khalid driver of goods Auto Rikshaw bearing No.KA-12-9967 drove the same in rash and negligent manner and dashed the bus from back side. As the result Khalid sustained injuries himself.

Saturday, November 15, 2008

Theft Cases:

 • A case of house breaking burglary has registered in Bhagamandala PS today. Yesterday night when the complainant Shankappa Poojari of Thannimani village and his family were sleeping, some unknown culprits were gained entry into the house and committed theft of cash Rs.80,000/- which was kept inside Almirah.

Cow slaughter Cases:

 • A case of cow slaughter has reported in Siddapura PS today. On receiving the information of selling cattle flesh at Kondangeri village, the ASI B S Chandrashekar visited the place and found the accused K V Shihabof Kondangeri village in a Maruthi van bearing No.KA-12-M-2342 with 25 kgs of cattle flesh for selling purpose. On enquiry he revealed that he brought the cattle flesh from an abattoir in Hunasur. The police seized the flesh and arrested the accused Shihab.

Accident Cases:

 • A case of fatal road accident case has registered in Madikeri Rural PS. On 06/11/2008 afternoon at Makkandur village, when the complainant T P Bhemmaiah’s son was going somewhere in his bike bearing No.KA-12-J-1367, the accused Gangadhar, van driver of Police van KA-12-G-175 drove the same in rash and negligent manner and dashed against the motor cycle resulting which his son sustained injuries.

Crime Against Woman:

 • A case of crime against woman has registered in Madikeri Town PS. One Prathibha of Brahmin’s valley, Madikeri got married with the accused Rajkumar of Mangalapadi, Kasaragodu district four years before and they had one female baby. After some time, her husband and his family members were started torturing her physically and mentally and restricted her from talking with others. She was being forced to bring Rs.50,000/- as dowry from her home. Her husband went to Mumbai leaving her alone and started to live with another girl. In this regard she filed a complaint before the police.

Friday, November 14, 2008

Atrocity Cases against SC/ST:

 • A case of hurt and atrocity against SC has been registered in Napoklu Police Station. On 31-10-2008 evening when the complainant H.K.Era of Karugunda village was returning to his home from Madikeri Sandy the accused Chami of the same village obstructed his way and abused his caste in filthy language and assaulted by hands. And also he threatened his life. In this regard the complainant filed a private case in Hon’ble Sessions Court and the same has registered in Police Station today as per the court’s direction.
Other Cases:

 • A case under Cow Slaughter Act has been registered in Kutta PS. On 13-11-2008 the PSI B.Basavaraju found the accused persons transporting the four cattle in a pickup jeep towards Kerala State illegally and he arrested the accused and seized the vehicle along with cattle.


Thursday, November 13, 2008

Accident Cases:

 • A case of non fatal road accident has registered in Siddapura PS. Yestaerday evening one Prashanth son of the complainant V K Narayana of Pollibetta road, Siddapura was going towards Siddapura from Virajpet in his motor cycle bearing No.KA-12-H-7225, near Anandapura the accused Salam, driver of jeep bearing No.KA-22-M-4308 drove the same in rash and negligent manner and dashed against the motor bike ridden by Prashanth resulting which he sustained injuries.

Wednesday, November 12, 2008

Property loss Cases

 • A case of property loss has reported in Bhagamandala PS. At Ellukochi of Karike village the accused Kodi R Jagadish encroached the land of Aiyappa temple road and fenced it and damaged the tile roofs of the temple. In this regard a case was registered against him on the complaint of K Ganesh of Ellukochi.
Other Cases
 • A case of rash and negligent manner has registered in Madikeri Rural PS. On 11/11/2008 afternoon when the complainant P K Srinivasa was going towards Siddapura from Madikeri, near Chettalli one jeep driver of jeep bearing No.KA-32-M-1834 drove the same in rash and negligent manner and dashed against the car driven by him. After that he left the jeep there itself and ran away from the place.

Theft Cases

 • A case of house breaking theft has registered in Somawarpet PS. On 11/11/2008 the complainant M S Shahanaz, Headmaster of GHP school, Gonimarur appeared before the station house officer and filed a complaint stating that on 01/11/2008 he went home locking the school after school haurs. On 03/11/2008 When he came to school, found some unknown culprits have gained entry into tge kitchen of school by break open the door and committed theft of two gas cylinders.

Tuesday, November 11, 2008

Theft Cases:

 • A case of theft has registered in Somawarpet PS. Yesterday afternoon at Somawarpet town when the complainant M P Gopal of Thakeri village drawn Rs.60,000/- from Canara bank and went towards his Maruthi Van bearing No.KA-12-MA-5599, one unknown persons said him that blood is strewed on the back glass of his van. Hearing this Gopal kept the bag containing money inside the car and went to see the blood and he found that it was not blood. After washing that he came into the car and found his money bag stolen.

Hurt Cases:

 • A case of hurt and criminal intimidation has registered in Somawarpet PS. Yesterday afternoon when the complainant S B Chengappa of Thakeri village was talking with his friend in front of Aloka Bar, the accused Madhu and Guru of Sunti village came their and quarelled with him and assaulted on him wooden club and threatened his life. As the result the complainant Chengappa sustained injuries.

Monday, November 10, 2008

Other Cases

 • A case of criminal intimidation has registered in Somawarpet PS. On 08/11/2008 at Somawarpet town, when the complainant K T Lingaraju of Kalkandur village was going somewhere in his vehicle, the accused persons Suresh and Sathish were obstructed his way and quarelled with him regarding Hosathota communal incident and threatened him that they will kill him.
 • A case of criminal intimidation and intentional insult has reported in Bhagamandala PS. On 08/10/2008 at Cherangala village, when the complainant Moolemajalu Poonacha was going to his home found the acccused Laxmana shouting loudly with no reason and while he asked about this the accused Laxmana abused him and threatened his life by showing sickle.

Crime Against Woman

 • A case of crime against woman has registered in Srimangala PS. On 02/10/2008 night 11:30pm at Birunani village the complainant H S Anitha was waiting her husband who was on his way from Bangalore. At the same time she heared the door knocking sound and opened the door thinking that her husband has come but she found her husband's brother the accused H S vinu out side and he forcibly entered into the house and tried to outrage her modesty. When she shouted for help he assaulted on her by torch light and threatened that he will kill her if she made complaint with police in this regard.

Sunday, November 9, 2008

Theft Cases

 • A case of theft has reported in Madikeri Rural PS. On 08/10/2008 one Madhukar Shet, President if Lion's club, Madikeri appeared before the Station House officer and filed a complaint stating that on 08/11/2008 when he visisted the club office near KSRTC Depot, found some unknown cluprits have committed theft of steel utensils and gas lights worth Rs. 8,000/-

Accident Cases

 • A case of non fatal road accident has registered in Shanivarasanthe PS. On 05/10/2008 one Anvar jan and his friend Renuka were going somewahere in a motor bike bearing No. CTH-36 towards Kodlipet, near Avaredalu village the accused Hameed driver of Maruthi car bearing No.KA-12-M-4332 drove the same in rash and negligent manner and dashed against the motor bike resulting which the bike rider and pillion rider sustained injuries.

Saturday, November 8, 2008

Hurt Cases:

 • A case of hurt has been registered in Sunticoppa PS. On 6-11-2008 at 13-30 hrs. at Garagandoor village,when the complainant T.M.Somanna (42) lifting the water from public tap nearby his house, accused M.Nanaiah came to the spot and assaulted him by sickle owing to trivial issue.

Theft Cases:

 • A case of house breaking theft by night has reported in Shanivarasanthe Police Station. In between 03-11-2008 and 08-11-2008 at 7-00 hrs at Gundurao Extension, Shanivarasanthe some unknown culprits gained entry into the house of the complainant U.R.Umesh (32) by removing the roof tiles and committed theft gold ornaments valued worth Rs. 23,000/-. In this case the police have taken up the further investigation.
 • A case of house breaking theft by night has been registered in Kushalnagar Police Station. In between 3-11-2008 and 4-11-2008 04-15 am at Shakthi Mobile Centre, Kushalnagar some unknown culprits gained entry into the shop by break open the shutters and committed theft of 8 nos. of new mobiles and 3 old mobile sets. In this regard a case has been registered on 8-10-2008 on the complaint of N.Niranjan, Owner of Shakthi Mobile Center, Kushalnagar.


Friday, November 7, 2008

ºÁvÀÆgÀÄ eÉÆÃrPÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt - NªÀð DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
 • ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ºÁvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ PÉÆPÀÌAqÀ gÁdÄ CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw PÀªÀÄ® JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DUÀAvÀÄPÀgÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÆaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀA. 100/08 PÀ®A 302, 201 L¦¹ jÃw zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
  F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ gÁdÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉƸÀzÁV §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀÝ E§âgÀÄ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É £ÀqÉzÀ ¢£À¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, vÀ¤SɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀĪÀiÁ¤ ªÀåPÀÛUÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ D D¼ÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁUÀ°Ã, «¼Á¸ÀªÁUÀ°Ã AiÀiÁjUÀÆ w½¢gÀ°®è. ¹¦L ¦.«.ªÉAPÀmÉñï, ¹¦L ±ÉʯÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ, F «±ÉõÀ vÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Àqɹ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼À eÁqÀÄ »rzÀÄ M§â DgÉÆæ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ vÁ¯ÉÆÃPÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉÆgÀªÀıÉnÖ eÁwAiÀÄ gÁd±ÉnÖ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÁæAiÀÄ 26 ªÀµÀðzÀ ©.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ @ ¸ÀÆj @ ZÀAzÀæ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/11/08 gÀAzÀÄ PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ UÉÆÃtÂPÉÆ¥ÀàPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ F ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¨sÁªÀ £ÁUÉñÀ, vÀAzÉ a£ÀߪÉAPÀl±ÉnÖ, ¥ÁæAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 ªÀµÀð, ¹AUÀ£À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, ¸ÀAvɪÀÄgÀ½î CAZÉ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀÀgÀ. EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁ¦ü J¸ÉÖÃn£À°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J¸ÉÖÃn£À°è ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÀtzÉÆÃZÀĪÀ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ ºÁvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÉÆPÀÌAqÀ gÁdÄ CAiÀÄå¥ÀàgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁdÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ°è PÀwÛ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß ¥Á£ÀĪÁ¼À ªÀÄgÀzÀ ¸ÉÆ¥ÀÄà, PÉÆA¨ÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄaÑ ªÀÄgɪÀiÁa £ÀAvÀgÀ gÁdÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ËzÉ vÀgÀ®Ä ºÀUÀΨÉÃPÉA§ £É¥ÀªÉÇrØ KPÁAVAiÀiÁVzÀÝ gÁdÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw PÀªÀÄ®¼ÀÄ ºÀUÀÎ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¸ÉÆÖÃgï gÀÆ«ÄUÉ £ÀÄVÎzÁUÀ E§âgÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÀwÛUÀ½AzÀ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®¼À£ÀÄß PÉÆaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀPÀët ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃZÀ®Ä ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ L£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃZÀ¯ÁUÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁV vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝzÁV «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀħA¢zÉ. §A¢üvÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ @ ¸ÀÆj @ ZÀAzÀæ JA§ÄªÀ£ÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1 PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  F PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÀ ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå n.Dgï.¸ÀÄgÉñïgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÁd¥ÉÃmÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëgÁzÀ ²æà «ÄvÀæ ºÉÃgÁeÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀ ²æà ¦.«.ªÉAPÀmÉñï, «gÁd¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀ ²æà ±ÉÊÀ¯ÉÃAzÀæ, UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà ¦J¸ïL JA.ªÀĺÉñï, ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ ¦J¸ïL ºÀjªÀzsÀð£ï JJ¸ïL ©.AiÀÄÄ.ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå, ºÉZï.r.UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ, §¸À¥Àà, C¤¯ïPÀĪÀiÁgï, GzÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï, «gÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ¢£ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.¦.¹ÃvÁgÁA, ºÉZï.PÉ.¥ÁxÀð, ºÉZï.ªÉÊ.ªÉAPÀlgÀªÀÄt, J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÄÝ, PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ.

Other Cases

 • A case of criminal tresspass and property loss refferred by court has registered in Madikeri Rural PS. On 28/09/2008 afternoon at Kadagadalu village, the accused persons Ralley Bidadppa, K Nachappa, K S Uthaiah, K M Kushal, K T Poonacha, K M Suresh, K M Lava and K B Ganapathi were wrongfully entered into the coffee estate of the complainant K B Aiyappa damaged the coffee, pepper and Silver oak plants by cutting them worth Rs.4,00,000/-

Theft Cases

 • A case of criminal tresspass and theft refferred by court has registered in Madikeri Rural PS. On 04/10/2008 at Puthya Peraje village, the accused persons P U Madhava, Kamala, P M Rajesh and P M Lohith were wrongfully entered into the house of the complainant P S Bharath by break open the door and have committed theft of one SBBL gun, and two gold chains of 25gms. And also they threatned the complainant's life.

Wednesday, November 5, 2008

Robbery Cases

 • A robbery case has reported in Somawarpet PS yesterday night. On 4/11/2008 afternoon when the complainant C K Abdul Latheef was going to mosque for Namaz, the accused persons Raghava and 18 others were assembled unlawfully and assaulted on him suddenly. Then they pillaged mobile handset and money from him. Also they threatened his life.

Riot Cases:

 • A case of riot has reported in Somawarpet PS. On 4/11/2008 afternoon when the complainant Raghavendra of Balagunda was at Madikeri Road of Somawarpet town, the accused persons Abdul Majeed and others were came in a jeep bearing No.KA-36-M-1140 and tried to assault on him by club and sickle.

Tuesday, November 4, 2008

Hurt Cases:

A case of molestation and hurt has been registered in Kushalnagar PS. On 03-11-2008 at 13-50 hrs when the complainant Smt Nirmala Raj, Hostel Warden, B.S.S.Institute, Thyagaraja Road, Kushsalnagar was in her house, accused namely George of Kerala and Asha Joy of Siddapura came to the complainant’s house and abused her and dragged her saree with intent to outrage her modesty. The accused also threatened her life.

Missing Cases:
A case girl missing was reported in Shanivarasanthe PS. On 3-11-2008 complainant namely N.N.Kantharaju, S/o late Nanjaiah , aged 50 years, Niluvagilu village, Kodlipet appeared at the Police Station and lodged a complaint stating that his daughter by name N.K.Jamuna (18) left for College Hostel on 26-10-2008 at 9-30 am. But she did not go to college and since then she found missing.

Monday, November 3, 2008

Hurt Cases
 • A case of hurt has registered in Siddapura PS today. On 01/11/2008 when the complainant J K Appanna of Maldare village was sleeping at his home, the accused persons Ramu, Ramesh, Susheela and Janaki quarelled with him by rasing money issue and assaulted on him by sicke and wooden clubs resulting which he sustained injuries.
Theft Cases:
 • A case of property loss and theft has registered in Ponnampet PS. On 02/10/2008 the complainant Mallengada Belliappa appeared before the Station House Officer and lodged a complainant stating that on 31/10/2008 some unknown culprits removed the fence of his coffee estate and committed theft of coffee from coffee plants. He suspectes that the accused persons Billavara Mani and Chandregowda who are working at his brother Devaiah's estate might have committed the theft.
Gmabling Cases
 • A case of gambling has reported in Gonicoppa PS. On 02/11/2008 evening the PSI M Mahesh conducted a raid at Balaji village on receiving the information of gambling. During the raid the police found the accused persons P K Shaji, K A Santhosh, K Udaya, K V Paulose Baiju and K Vijaya gambling by using playing cards at the open place near the water tank of Chennangolly Paisari. The police have seized playing cards and Rs.1,800/- which used has bet while gambling arrested the accused persons.

Sunday, November 2, 2008

Other Cases:

 • A case under Copy Right Act has been registered in Virajpet Town Police Station. On credible information PSI Virajpet Town PS and staff have conducted a raid at the Music Box shop, TKT towers belonging to one Mohammed, aged 25 years, Arji village and seized various CDs like DVD, VCD, MP3, DVX which were stored in their shop illegally, by arresting accused namely Mohammed and K.M.Abbas. In this regard the police have taken up the further investigation in this case.

Saturday, November 1, 2008

Cow Slaughter Cases

 • A case under cow slaughter Act has registered in Bhagamandala PS today. Today early morning time at 01:00am at Thannimani Village when the complainant Padmaiah of Thavoor village was going to his home with one Kalana Ravi found the accused persons Harikumar, Basheer, Monappa, Manju, Thangachan and Chanoya were drifting two bufaloes towards Karike with the intent to sell them to slaughterhouse at Kerala. Monappa, Manju, Thangachan and Chanoya were ran away from the place while Padmaiah and Ravi stopped and enquired them. Thereafter they produced Bashir, Harikumar alongwith two bufaloes and one Maruthi van KA-12-N-2553 before the Station House Officer of Bhgamandala PS.
Accident Cases:

 • A case of non fatal road accident has reported in Madikeri Rural PS. On 31/10/2008 when the complainant P Mani of Makkandur village was went to his home from Madikeri in a Auto Rikshaw bearing No.KA-12-235 along with his wife, the accused driver Kariappa suddenly moved the Rikshaw in rash and negligent manner while Mani was getting down from it. As a result he sustained injuries.