Sunday, May 31, 2009

Consuming poison, one committed suicide
 • A case of un natural death has reported in Madikeri Rural PS. On 30/05/2009 at Erelavalamudi village, one A R Lingappa committed suicide by consuming poison as he was suffering from illness for long time.

Old Enmity, attempt to murder

 • A case of attempt to murder by gun shot has reported in Napoklu PS. On 30/05/2009 at Kirundadu village, the accused Cherumandanda Ajith attempted to murder the complainant Cherumandanda Gandhi by gun shot owing to old enmity.

Friday, May 29, 2009

Bull stolen worth Rs.15,000/-
 • A case of theft has reported in Srimangala PS today. Today the complainant M K Pemmaiah appeared before the SHO and lodged a complaint stating that, his one bull was stolen by someone. He suspects that the accused Saleem might have committed this theft.

Thursday, May 28, 2009

Intensional insult and life threat through phone call
 • A case of intensional insult and life threat through phone call has registered in Bhagamandala PS. On 25/05/2009 the complainant Pebbattira Thammaiah of Doddapulikotu village appeared before the SHO and lodged a complaint stating that, he was receiving anonymous call to his cell phone bearing number 9342972603 from a cell phone number 9844804988 since several days from unknown person. The person was abusing him in filthy language and he was threatened his life by him.

Road accident, two injured

 • A case of non fatal road accident has registered in Kushalnagar PS. On 27/05/2009 evening at Kudlur village, when the complainant Sannaswamy of Konanur was going to his home in his motor cycle bearing No.KA-13-U-4833 along with his sister in law, the accused TATA ACE driver drove his vehicle bearing No.KA-45-1474 in rash and negligent manner and dashed to the motor cycle resulting which Sannaswamy and his sister in Law Jagadamba sustained injuries.

Tuesday, May 26, 2009

Wrongful restraint and life threat case
 • A case of wrongful restraint and life threat has registered in Shanivarasanthe PS. On 24/05/2009 at Kodlipet, when the comlpainant K R Meenakshi of Mangalore was went to Kodlipet bus stand, the accused A S Manjunath of Ankanahalli obstructed her way and abused her with filthy language. And also he threatened her life.
Road accident, one injured
 • A case of non fatal road accident has registered in Ponnapet PS. On 25/05/2009 evening at Kunda Road of Ponnampet, when the complainant B A Manjunath was going towards Hudur fir hire with one Suraj in his Auto rikshaw bearing No.KA-12-9919, the accused car driver Bopaiah drove his car bearing No KA-03-Z-6730 in rash and negligent manner and dashed to the Rikshaw resulting which Manjunath and Suraj sustained injuries.

Coffee theft, 24 bags of coffee stolen

 • A case of house breaking burglary has registered in Kushalnagar PS. On 19/05/2009 at the store No. 3 of SLN Coffee curing works, Kudlur, some unknown culprits gained entry into the store by break open the door lock and committed theft of 24 bags of coffee worth Rs.1,15,000/-.

Monday, May 25, 2009

Dowry harassment, case registered

 • A case of dowry harassment hs registered in Srimangala PS. The complainant Revathi got married with one Vinod Kumar of Mysore at Radha tourist home, Gonikoppal on 30/04/2008. At the time of wedding, her parents were gifted her 40 savarans of gold jewels and spent about Rs.1.5 lakhs for wedding. After wedding her husband Vinod and others Gowramma, Mandappa, Arun Thimmaiah started to harass her demanding dowry of Rs.5 Lakhs from her parents' house.

Sunday, May 24, 2009

Harassment on woman
 • A case of hurt and harassment on woman has registered in Shanivarasanthe PS today. At Kithur village, the complainant Shilpa was being harassed by her husband Chandra since five years and on 18/05/2009 Chandra assaulted on her by beer bottle and threatened her life.
Injured person dead at hospital
 • A case of un natural death has reported in Bhagamandala PS today. On 22/05/2009 at Kolagadalu village one H G Vadda alias Rajappa was injured by fall of tree branch on his head while working in estate and was shifted to Wenlock hospital Mangalore for treatment. While on treatment he breathed his last on 24/05/2009

theft at School

 • A case of house breaking burglary has registered in Somawarpet PS. On 22/05/2009 night some unknown persons gained entry into the school at Somwarpet and committed theft of 2 copper vessels, two steam cookers, and steel glasses from school.

Saturday, May 23, 2009

Rash driving, car damaged
 • A case of rash driving has registered in Kushalnagar PS today. On 22/05/2009 at Kudumangalur village, the complainant went to attend Pooja at temple near Kudlur in his car bearing No.KA-12-N-5276 along with his driver Dinesh. When he returning back after Pooja, the accused driver Dinesh drove the car in rash and negligent manner and dashed to the compound of the house of one Chandra resulting which the car damaged in its front side.
Road accident, one injured
 • A case of non fatal road accident has registered in Kushalnagar PS. On 22/05/2009 at B M Road of Kushalnagar town, when the complainant P K Santhosh kumar was walking beside the road, the door of luggege box suddenly opened and hit the head of Santhos as the accused KSRTC bus driver Somaiah drove his bs bearing No.KA-09-F-4314 in rash and negligent manner resulting which Santhosh sustained injuries.

Friday, May 22, 2009

Aversion in life, one suicide by drowning
 • A case of un natural death has reported in Srimangala PS today. On 21/05/2009 at Parakatageri village, one Annaramada Madhavi committed suicide by drowning in Neralegundi river as she was disgusted in life by her chest pain.

Rape on student

 • A case of wrongful restraint and rape has registered in Madikeri Rural PS. On 21/05/2009 evening at Madenadu village, when the complainant K J Poornima, 10 std student was going towards her house by walking, the accused Ganesh of Madenadu obstructed her way and carried her away and raped one her. And also he threatened her life if she disclosed the matter with any one.

Trivial issue, assault, two injured

 • A case of hurt has registered in Madikeri Rural PS. On 21/05/2009 at Hoddur village, when the complainant H R Ganesh asked the labour money for the construction work of shed, the accused Monnappa and Poovani assaulted on Ganesh and one Nanja by bottle and stone resulting which, they sustained injuries.

Thursday, May 21, 2009

Trivial issue, assault, one injured

 • A case of hurt has reported in Siddapura PS. On 19/05/2009 at Dubare Elephant camp of Karadigodu village, the accused Sannakoosu quarreled with the complainant Chimmi by hand and wooden club resulting which, she sustained injuries.

Attempt to theft at Paoor temple

 • A case of attempt to theft has registered in Napoklu PS. On the night of 20/05/2009 some unknown culprits have tried to commit theft at Paloor Mahalingeshwara temple by break open the door lock.

Wednesday, May 20, 2009

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ:19/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ PÁAqÉÃgÀ £ÁZÀ¥Àà vÀAzÉ PÉ.J¸ï.UÀt¥Àw.45ªÀµÀð.©¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á§ÄÛ PÁgÀÄ £ÀA.PÉJ.12-.5749 gÀ°è ZÉ£ÀßAUÉÆ°è UÁæªÀÄzÀ §½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ (1)PÁAqÉÃgÀ ¸ÀÄgÉñÀ (2)PÀÈzÁ£ï (3) PÀÈ¥Á. ©¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EArPÁ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ «£Á:PÁgÀt CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAz ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁrzÀ®èzÉà PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.F WÀl£ÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀÈzÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¥Á JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV PÉÆlÖ ¥ÀÄPÁjUÉ UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

ªÀåQÛAiÉÆêÀðjAzÀ DvÀäºÀvÉå AiÀÄvÀß.

ªÀÄÆ£ÁðqÀÄ ºÉÆzÀÆÝgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ dA§ÆgÀÄ mÁmÁ PÁ¦üvÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ MPÀÌ°UÀgÀ ±ÀgÀtÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¨sÀªÀå¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà oÁuÁ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ºÁvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥Àwß ¨sÀªÀå¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ dA§ÆjUÉ ¨ÁJA§ÄªÀÅzÁV PÀgÉzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 7 ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®è JA§ÄªÀÅzÁV ºÉý vÁ£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄªÀÅzÁV ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀtÄ ¤£Éß ¢£À AiÀÄÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 19-05-09 gÀAzÀÄ PÀrAiÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆUÉÃgÀ ¸ÀwñÀ JA§ªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ªÉÆUÉÃgÀ J¸ï. PÀĸÀĪÀļÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÀÆ. 50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 5 ¥ÀªÀ£ï a£Àß vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¸ËzÉ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ±ÀjÃgÀzÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ £Á¥ÉÆÃPÀÄè ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ : 20-05-2009 gÀAzÀÄ gÁªÉÄãÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÉZï.©. ¸Áé«ÄUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉJ-12, ºÉZï-6130 gÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊQ£À°è dUÀ¢Ã±À JA§ÄªÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆzÀæªÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ, PÉJ-01, J¥sï-8159 gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ©.©. ±ÉÃRgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÉZï.©. ¸Áé«ÄUËqÀgÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Saturday, May 16, 2009

Trivial Issue, assault one injured.

A case of wrongful restraint and hurt along with life threat has been registered in Madikeri Town PS. Yesterday at 11-45 hrs complainant M.N.Nazeer Ahammed, Mahadevapet, Madikeri going towards Mahadevpet in his Autorikshaw, accused person namely Riyaz obstructed the way the complainant and abused him in a filthy language and assaulted by hands and threatened his life owing to trivial issue. Due to which, the complainant was injured.

Road Accident one injured.

A case non-fatal road accident has been reported on 15-5-2009 in Napoklu Police Station. On 5-5-2009 at Kolakeri village when the complainant Vakkaligowdugala Adharsha trying to open the door of the lorry, the accused Yasim, Driver/Owner of the said lorry bearing No.KA12-6277 suddenly moved the vehicle back. As a result the complainant was injured.

Friday, May 15, 2009

Disgust in Life, one committed suicide

A case of Un-natural death has been registered in Madikeri Town PS. On 14-5-2009 one Lakshmana, S/o Late Krishnadevaraju, r/o Mangaladevinagar, Madikeri town was died due to consuming alcohol and poison owing to disgust in his life.

Disgust in Life, one committed suicide

A case of un-natural death has been registered in Siddapura PS. On 14-5-2009 at 22-00 hrs. one Saji, S/o Balan of Mahathmagandhi Colony, Hudikeri was committed suicide by hanging in his residence owing to personal problems.

Trivial issue, hurt, one injured

A case of wrongful restraint and hurt has been registered in Shanivarasanthe PS. On 14-5-2009 at 21-00 hrs. at Gangavara village accused Sathi of Kaisaravalli village obstructed the way of the complainant Eraiah of the same village and assaulted on him by hands owing to trivial issue.

Thursday, May 14, 2009

Disgust in Life, one committed suicide
 • A case of un natural death has registered in Shanivarasanthe PS today. Today morning at Koogur village, one K M Ponnappa, father of the complainant K P Shivakumar who went to chilly field for work not returned home. After some time Shivakumar noticed his father commit suicide by hanging to a tree behind the house as he was a defaulter for bank loan and disgusted in life.
Road accident, child injured
 • A case of non fatal road accident has registered in Shanivarasanthe PS. On 13/05/2009 at Korgallu Hemmane village, when one child Prithvi aged 3 years was going to her house walking beside the road, the accused Jeep driver Basavaraju drove his jeep bearing No.KA-13-M-1302 in rash and negligent manner and dashed to the girl resulting which she sustained injuries

Wednesday, May 13, 2009

Murder of unknown, dead body found
 • A case of murder has registered in Kutta PS today. Today morning when the complainant Muckatira Muthappa was at his house, his brother Dr.Jimmy informed him that Muthappa's labourer Ammuni found one dead body of a lady near the old out house of him near Poojekallu. On receiving this information, when Muthappa visited the place found one decayed dead body of a woman in front of the old out house and blood stains and dragging marks in side the room. In this regard, on the complaint of Muthappa, a murder case has registered.

Trivial issue, life threat

 • A case of criminal trespass and life threat has reported in Somawarpet PS today. On 12/05/2009 evening at Thakeri village, when the complainant M B Nanjappa was at his house, the accused M K Suresh came there with sickle and called Nanjappa out of his house and quarreled with him for trivial issue and threatened him that he will kill his family by using sickle.
House Breaking Theft, property stolen worth Rs.1,75,000/-
 • A case of house breaking burglary has registered in Kutta PS. On 12/05/2009 at Badaga village, when the complainant Bollera Thangavva of Mathikad estate was not at home, some unknown culprits gained entry into house by removing roof tiles and committed theft of gold jewels worth Rs.1,75,000/-. The complainant Thangavva suspects that, one Ravi might have committed the theft.

Tuesday, May 12, 2009

Road Accident, one injured

 • A case of non fatal road accident has registered in Kushalnagar PS. On 11/05/2009 evening at Madapatna, When the complainant Kumar was standing beside the road, found the accused motor cycle rider Devaraju of Torenur riding his motor cycle No.KA-12-J-1738 in rash and negligent manner. While riding the bike he lost his control over bike and got capsized resulting which he sustained injuries.

trivial issue, hurt, one injured

 • A case of hurt has registered in Kushalnagar PS. On 11/05/2009 at Mogaragalli of Virajpet Town, when the complainant T S Samivulla was at his home, the accused persons Sadik and Afthab came there and called Samiulla out side the home and quarreled with him for cell phone matter and assaulted on himwooden club and hand resulting which he sustained injuries.

Monday, May 11, 2009

Drowning, one dead
 • A case of un natural death by drowning has ergistered in Kutta PS. On 10/05/2009 evening at Badaga village, the complainant Kushalappa, Kashinath and one Jayan were went for fishing in a pond. While fishing, Jayan suddenly slipped and fell down in the pond resulting which he breathed his last in the pond.

House breaking theft, radio and jewels stolen

 • A case of house breaking burglary has registered in Ponnampet PS.Between 09/05/2009 and 10/05/2009 evening when the complainant Machangada Ponnappa of Kottageri was at his house, in the night some unknown culprits gained entry into the house by removing roof tiles and committed theft of jewels and radio worth Rs.17,700/-

Friday, May 8, 2009

<¥À¥ÉÆEJªÉÄqÀ£É

Wednesday, May 6, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ: 4-5-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 ¦JAUÉ ¦gÁå¢ E.J¸ï.²æäªÁ¸À£ïgÀªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñï JA§ªÀgÀ£ÀÄß ªÁå£ï £ÀA.PÉJ-25-JA-3511gÀ°è PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀļÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ 7£Éà ºÉƸÀPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀļÀÆj£À°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ F.©.UÀAUÁzsÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀļÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¥ÀÄ JA§ªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄqÉغÉƸÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è CzÉà ªÁ夣À°è ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ«zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÀÄÄRzÀ §® ¨ÁUÀzÀ°è vÀ¯É ºÁUÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, EzÀjAzÀ¯Éà PÉÆ¯É AiÀiÁVgÀÄvÉÛ JA§ÄzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÄAnPÉÆ¥Àà ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉêÁ®AiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ 04-05-2009gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ºÉZï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgïAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 5-5-09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁUÉÎ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉAn¯ÉÃlgï ªÀÄÆ®PÀ £ÀÄVÎ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄPÁjUÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 04-05-2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ r.JA.gÁfêï vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ PÁ½AUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ £ÀUÀgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPï£À°è PÀȶ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ PÉÊ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ,F §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. F §UÉÎ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 4, 2009

CPÀæªÀÄ UÉÆêÀÅ ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt- E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À zÀ¸ÀÛVj

PÀÄlÖ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ, ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁqÀUÀ UÁæªÀÄzÀ ¥sÉÊxï J¸ÉÖÃmï PÁ¦ü vÉÆlzÀ M¼ÀUÉ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÁ¦ü VqÀUÀ½UÉ PÀnÖ ºÁQzÀÝ 07 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀĺÀdgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ PÀÄlÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÁVzÉ.
PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ºÀ¯Éè, ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ: 02-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3-30 ¦AiÀÄAUÉ ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¦gÁå¢ ¦.AiÀÄA.«£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¥Àwß gÉêÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ, gÉêÀw ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä C°èUÉ §AzÁUÀ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ gÉêÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è PÀÄAPÀĪÀÄ E®è, PÁ°£À°è PÁ®Ä GAUÀÄgÀ E®è, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀjªÀÄt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ EzÉãÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ gÉêÀw ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ KPÁKQ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ, 2£Éà DgÉÆæAiÀÄÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀĪÀ JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ JAzÀÄ 1£Éà DgÉÆæ ºÉý, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀºÀ 1£Éà DgÉÆæ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀAl®£ÀÄß CzÀÄ«Ä ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ, gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ®èzÉ, ¦gÁå¢ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ®èzÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ zÀÆgÀªÁtÂUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
UÀAqÀ¤AzÀ ¥ÀwßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw gÀÆ¥ÀgÀªÀgÀ UÀAqÀ UÀuÉñÀ JA¨ÁvÀ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ jÃ¥Àgï¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀÅzÁV ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.

¢£ÁAPÀ: 02-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢ ¥Á¥ÀtÚ @ ZÉ£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ VjñÀ, £ÀA¢ªÉÆmÉÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÉý ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃoÉ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt.
CPÀæªÀÄ UÉÆêÀÅ ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt- E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À zÀ¸ÀÛVj

PÀÄlÖ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ, ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁqÀUÀ UÁæªÀÄzÀ ¥sÉÊxï J¸ÉÖÃmï PÁ¦ü vÉÆlzÀ M¼ÀUÉ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÁ¦ü VqÀUÀ½UÉ PÀnÖ ºÁQzÀÝ 07 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀĺÀdgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ PÀÄlÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ºÀ¯Éè, ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ: 02-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3-30 ¦AiÀÄAUÉ ªÀÄrPÉÃj £ÀUÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¦gÁå¢ ¦.AiÀÄA.«£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¥Àwß gÉêÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ, gÉêÀw ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä C°èUÉ §AzÁUÀ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ gÉêÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è PÀÄAPÀĪÀÄ E®è, PÁ°£À°è PÁ®Ä GAUÀÄgÀ E®è, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀjªÀÄt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ EzÉãÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ gÉêÀw ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ KPÁKQ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ, 2£Éà DgÉÆæAiÀÄÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀĪÀ JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ JAzÀÄ 1£Éà DgÉÆæ ºÉý, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀºÀ 1£Éà DgÉÆæ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀAl®£ÀÄß CzÀÄ«Ä ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ, gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ®èzÉ, ¦gÁå¢ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ®èzÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ zÀÆgÀªÁtÂUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ¤AzÀ ¥ÀwßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.
¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw gÀÆ¥ÀgÀªÀgÀ UÀAqÀ UÀuÉñÀ JA¨ÁvÀ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ jÃ¥Àgï¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀÅzÁV ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.
PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè. ¢£ÁAPÀ: 02-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢ ¥Á¥ÀtÚ @ ZÉ£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ VjñÀ, £ÀA¢ªÉÆmÉÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr “¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃj” JAzÀÄ ºÉý ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀÄPÁj£À ªÉÄÃgÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃoÉ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt.

Sunday, May 3, 2009

Smuggling of elephant tusk and cheetah skin, one arrested
 • A case of smuggling elephant tusk and cheetah skin has registered in Madikeri Town PS. On 02/05/2009 evening on receiving the information of smuggling elephant tusk and cheetah skin, the PSI NaveenChandra Jogi, of Special Police Forest Mobile squad of Mangalore came to Madikeri and found the accused persons Sammad and Abbas were smuggling elephant tusk and cheetah skin in a Auto Rikshaw bearing No.KA-12-6589 near Samige Katte. Thr accused Abbas fled from the place and the PSI arrested another accused Sammad and seized the property.

Saturday, May 2, 2009

Suspicious movement, one arrested
 • One person has arrested for suspicious movement in Kushalnagar PS. On the midnight of 01/05/2009, when the ASI E Nagaraju was on night rounds duty, near Subramanya temple of Kudige noticed the accused person Naveen Kumar of Kudige moving here and there suspiciously hiding himself. While the ASI enquired him about his presence, he failed to give suitable reasons. In this regard the ASI suspected that he was there with the intent of commit cognizable offence. So he arrested him.

Wrongful restraint and intensional insult

 • A case of wrongful restraint and intensional insult has registered in Madikeri Town PS. On 01/05/2009 evening when the complainant Veena Ponappa and her mother Srimathi Bangera were went for shopping at Shoe Emporium in town, the accused persons C T Ponnappa and three others were obstructed their way and abused them in filthy language and also they threatened their life.
Road accident, motor cycle rider injured
 • A case of fatal road accident has registered in Kushalnagar PS. On 01/05/2009 evening at Mullusoge village, when the brother of the complainant Ramegowda T S was going towards Kushalnagar in his motor bike bearing No.KA-45-J-6383, the accused maxi cab driver Prabhu drove his maxi cab bearing No.KA-09-7641 in rash and negligent manner and dashed to the motor bike resulting which, the motor bike rider sustained severe injuries.