Saturday, October 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ : 04-09-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ JA.©. zsÀªÀÄð¥Àà, vÀAzÉ J.PÉ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà, ªÀÄtUÀ° UÁæªÀÄ, PÉÆrè¥ÉÃmÉ AiÀĪÀgÀÄ ²gÀAUÁ® UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÉÎ, PÉJ-12, JA-4862 gÀ fÃ¥À£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä,Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ FUÀ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¹zÀ ¥ÀÄPÁgÀ£ÀÄß ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥Àæ.ªÀ. ªÀgÀ¢.

zÁj vÀqÉzÀÄ ªÀåQÛMLªÀðgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ºÀjd£ÀgÀ .PÉ.gÁªÀÄÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ 32 ªÀµÀð ºÉªÀiÁäqÀÄ ¥ÉʸÁj ¨É¼ÀÆîgÀÄ , «gÁd¥sÉÃmÉ ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12.15 UÀAmÉUÉ ©.ºÉZï.J¯ï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀȵÀÚ¥Àà ¨É¼ÀÆîgÀÄ «gÁd¥ÉÃmÉ DgÉÆæüAiÀÄÄ zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ¨ÁUÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý , PÀwÛ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ ¥ÉưøÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ü